سفارش نقش برجسته

سفارشات نقش برجسته در قالب تابلو پذیرفته می شود .

ساخت انواع طرح ها به صورت کاشی در ابعاد 10در 10 و یا 15در 15 و یا 20در 20 و همچنین ساخت طرح های انتخابی مشتری در ابعاد مورد نظر نیز پذیرفته می شود.