آموزش سفالگری

 آموزش کارهای دستیآموزش سفالگری به چهار بخش تقسیم می شود:

  1. کارهای دستی
  2. کار با چرخ سفالگری
  3. نقش برجسته یا کتیبه
  4. مشبک

 

 آموزش کارهای دستی:

کارهای دستی با استفاده از تکنیکهای زیر صورت می گیرد:

  1. SLAB
  2. COIL
  3. PINCH

 در کارهای دستی به هنر جو آموزش داده می شود که چگونه با استفاده از تکنیکهای فوق بتوانند اشکال و احجام و ظروف را تنها با استفاده از دست بسازند. اشکالی را که نمی توان با کمک چرخ سفال به آن دست یافت.


آموزش کار با چرخ سفالگری

 

آموزش کار با چرخ سفالگری:

معمولا" سفال را هم با این وسیله می شناسند و روشی که سالیان دراز با کمک این وسیله ظروف مدور زیبای توسط هنرمندان ساخته می شده است. در این دوره به هنرجو نحوهء استفاده از این دستگاه و کنترل گل همچنین ساخت فرمهای مختلف آموزش داده می شود که تا پایان دوره هنرجو کاملا" قادر به ساخت استوانه و برخی از فرمها خواهد بود.

 

 


  

آموزش نقش برجسته و یا کتیبهآموزش نقش برجسته و یا کتیبه:

در این دوره هنرجو با نحوهء ساخت خشت و حجم دهی اشکال و پرسپکتیو آشنا خواهند گردید تا به هنگام پردازش یک شکل بتوانند با تمرینهای مختلف قادر به ساخت نقوش مختلف در ابعاد مختلف باشند.

 

 

 


 

آموزش مشبکآموزش مشبک:

مشبک یکی از هنرهای مرتبط با سفال می باشد که با الهام از آثار برجسته روی ظروف فلزی بطور مثال قلم زنی و ایجاد شبکه مابین اشکال منقوش بر روی ظروف می توان حجمهای زیبای پدید آورد که برای هر بیننده ای چشم نواز می باشد.

 

در این دوره به هنرجو آموزش داده می شود که چگونه قادر به ساخت اشکال برجسته و شبکه بر روی ظروف و احجام سفالی گردند و به آنان ایده های داده می شود تا زمینه خلق آثاری زیبا با توجه به افکار و ایده های هنرجو پدید آید. در این دوره زمینه کار برخلاف نقش برجسته ظروف و احجام ساخته شدهء قبلی توسط هنرجو می باشد.

تخصصهای فوق هر یک در دو دوره مبتدی و پیشرفته تشکیل می گردد و هر دوره شامل 10 جلسه2/5 ساعته می باشد.